Általános Üzleti Feltételek

 

Jelen Általános Üzleti Feltételekben a mindenkori Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek, a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezmény, valamint a Nemzetközi Légi Fuvarozás Szabályai kerülnek alkalmazásra.

Megbízó: a Der Kurier Kft. szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személy

Megbízott: a Der Kurier Kft.

1. A Megbízó és a Megbízott közötti jogviszonyt az Általános Üzleti Feltételek szabályozzák.

2. A Megbízó felelőssége a Megbízott által szállítandó áru természetének megfelelő, annak teljes vagy részleges elveszés, valamint megrongálódás ellen védő csomagolásának biztosítása. 
A Megbízott nem köteles a lezárt tartalmat vagy annak csomagolását felülvizsgálni. Az áru megfelelő leszállítását a címzettnek kell jóváhagynia.

3. A Megbízott felelőssége a Megbízó és a Megbízott között létrejött fuvarszerződés megfelelő teljesítése. Az egyes küldeményekért a Megbízott 500,- EUR-ig vállal felelősséget. További biztosítás megkötéséért a Megbízó a felelős.

 

A Megbízott mentesül a kártérítés alól, amennyiben a kár vis maior, háborús cselekmények, hatósági lefoglalás, kormányzati rendeletek, a Megbízó, a feladó, a címzett vagy egyéb asszisztensek hibáiból adódóan keletkezett.

4. A Megbízott által végzett szolgáltatások ellenértékei a mindenkor hatályos nettó árlista, valamint a Megbízó és a Megbízott között létrejött külön ármegállapodások alapján kerülnek megállapításra. A gépkocsivezetők nem jogosultak más árak megállapítására.

5. A szolgáltatásokat a Megbízott 14 naponta, illetve havonta számlázza ki a Megbízó felé. A követelés a számla kézhezvételétől kezdve esedékes. A Megbízottnak joga van az első fizetési felszólítást követően előzetes figyelmeztetés nélküli késedelmi kamatot felszámolni. A skontó illetve a bónusz külön megállapodást igényel Megbízó és Megbízott között.

6. Mondatbeli illetve gépelési hibák előfordulhatnak az Általános Üzleti Feltételekben.

7. A teljesítés és az igazságszolgáltatás helye minden esetben Győr.

Általános Üzleti FeltételekGBTC